van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 18:30 uur tel. bereikbaar op 026-2340008

Artikel 1. Definities

 1. Onder opdrachtgever verstaan we degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. De opdrachtnemer is LIN Videomarketing, gevestigd aan Meander 251, 6825MC in Arnhem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77718151, hierna LIN Videomarketing te noemen.
  1. Een opdracht is het verzoek van de opdrachtgever aan LIN Videomarketing om tegen betaling en binnen een beperkt tijdvak werkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden omvatten al hetgeen LIN Videomarketing ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen. Indien opdrachtgever en LIN Videomarketing afspreken om minimaal 3 maanden intensief samen te werken, waarvoor LIN Videomarketing en opdrachtgever een vast maand- of termijnbedrag zijn overeengekomen, dan is sprake van een samenwerkingsovereenkomst. Een offerte is een in meer of mindere mate gespecificeerde begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Artikel 3 Offertes

Alle door LIN Videomarketing uitgegeven offertes zijn vrijblijvend, zowel ten aanzien van de in de offerte genoemde prijs, levertijd of anderszins. Aan een offerte kunnen geen rechten worden ontleend. Een uitgegeven offerte kent een geldigheid van maximaal 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever sluit een overeenkomst door de offerte voor akkoord te tekenen en te retourneren.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door LIN Videomarketing, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door LIN Videomarketing, respectievelijk de dag waarop LIN Videomarketing een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoert.

Artikel 5 Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, behoudens het vermelde in artikel 6.

Artikel 6 Prijs

Artikel 7 Start uitvoering overeenkomst

De uitvoering van een overeenkomst wordt alleen gestart indien een offerte of schriftelijke overeenkomst is getekend, retour gezonden en door LIN Videomarketing is ontvangen.

Artikel 8 Uitvoering, levering en termijnen

Artikel 9 Betaling en betalingsvoorwaarden

Artikel 10 Reclames

 1. Reclames betreffende uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken, dan wel betreffende (de hoogte van) gefactureerde bedragen dienen binnen 10 dagen na uitvoering of levering, doch uiterlijk 10 dagen na factuurdatum bij aan LIN Videomarketing gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van LIN Videomarketing ter zake vervalt.
  1. De opdrachtgever is verplicht alle door LIN Videomarketing geleverde zaken, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, opmaak-,druk- of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren voordat deze bij derde partijen, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, mediabureaus, drukkerijen en mediabedrijven worden aangeleverd, bij gebreke waarvan het recht op reclame is vervallen.
  1. LIN Videomarketing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade indien opdrachtgever fouten of gebreken in door LIN Videomarketing geleverde zaken als deze eenmaal door derden, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, mediabureaus, drukkerijen en mediabedrijven, zijn gepubliceerd, verspreid, verwerkt, vermenigvuldigd, uitgeleend, verkocht of op enige wijze in gebruik zijn genomen.
  1. De opdrachtgever is verplicht alle door LIN Videomarketing geleverde zaken, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, opmaak-, druk- of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval uiterlijk binnen 10 dagen na levering schriftelijk aan LIN Videomarketing te melden, bij gebreke waarvan het recht op reclame is vervallen. Kleine afwijkingen leveren geen grond op voor reclame.
  1. LIN Videomarketing dient bij reclames steeds in de gelegenheid te worden gesteld reclames te controleren. Indien de opdrachtgever na hiertoe door LIN Videomarketing schriftelijk te zijn opgeroepen hiermee in gebreke blijft, wordt de reclame geacht te zijn vervallen.
  1. Rechtsvorderingen betreffende gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter.
  1. Indien een reclame door LIN Videomarketing geheel of gedeeltelijk terecht wordt bevonden is LIN Videomarketing, onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde en te harer keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, dan wel geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel de overeengekomen prijs evenredig te verminderen, dan wel een billijke schadevergoeding te bepalen, waarbij LIN Videomarketing steeds gerechtigd is vooraf retourzending in originele staat te eisen van geleverde zaken en van al hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst in het bezit van de opdrachtgever is gekomen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11. De aansprakelijkheid van LIN Videomarketing voor schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van LIN Videomarketing in het betreffende geval maximaal uitkeert, verhoogd met het eigen risico van LIN Videomarketing. Bij gebreke van dekking door de verzekeraar van LIN Videomarketing is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurwaarde (excl. btw) van de werkzaamheid waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.

 1. De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en rechtmatigheid van de door hem aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is LIN Videomarketing niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.
  1. Indien de Rechter mocht oordelen dat LIN Videomarketing geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde beperkt de aansprakelijkheid van LIN Videomarketing zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsverzekeraar van LIN Videomarketing een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.
 1. Opdrachtgever is gehouden LIN Videomarketing te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van LIN Videomarketing in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171

B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/onderaannemers).

 1. LIN Videomarketing zal zich maximaal inspannen om zeker te stellen dat het door LIN Videomarketing bewerkte/verwerkte materiaal ongestoord door opdrachtgever kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het materiaal door LIN Videomarketing in opdracht van de opdrachtgever is geproduceerd. Indien nodig, zal LIN Videomarketing de opdrachtgever aanbevelen zelf een licentie aan te schaffen met het oog op het legale gebruik van het door LIN Videomarketing geproduceerde materiaal. Mocht desondanks achteraf blijken dat er sprake is van inbreuk op rechten van derden, dan is LIN Videomarketing niet aansprakelijk hiervoor en kan opdrachtgever daaruit voortvloeiende schade niet op LIN Videomarketing verhalen.

Artikel 12 Overmacht, opschorting en ontbinding

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van LIN Videomarketing onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – , die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voorzover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van LIN Videomarketing of door deze ingeschakelde derden.
  1. Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is LIN Videomarketing gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van LIN Videomarketing tot enige schadevergoeding.
  1. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met LIN Videomarketing gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens LIN Videomarketing te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is LIN Videomarketing gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van LIN Videomarketing tot enige schadevergoeding en onverminderd de LIN Videomarketing verder toekomende rechten.

Artikel 13 Intellectuele Eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op door LIN Videomarketing geleverde zaken, daaronder mede verstaan doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, et cetera), berusten tot het moment van overdracht bij LIN Videomarketing.
  1. Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door LIN Videomarketing geleverde zaak of dienst kan alleen met toestemming van LIN Videomarketing worden aangebracht. Betreffende toestemming wordt uitsluitend verleend indien de betreffende opdracht aan LIN Videomarketing wordt verstrekt. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan LIN Videomarketing.
  1. Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van LIN Videomarketing niet toegestaan om buiten hetgeen binnen de verleende opdracht of samenwerkingsovereenkomst schriftelijk is bepaald, geleverde zaken of diensten of enig

gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan anderen hiertoe rechten te verlenen middels licentie of anderszins, zo lang LIN Videomarketing houder van het intellectueel is.

 1. Indien opdrachtgever materialen aanlevert, waaronder mede verstaan doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, et cetera), staat opdrachtgever jegens LIN Videomarketing in voor het ongestoorde gebruik door LIN Videomarketing van de geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart LIN Videomarketing zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht. LIN Videomarketing is niet verplicht de voor de uitvoering van een overeenkomst door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken te bewaren.
  1. De klant geeft LIN Videomarketing toestemming om zijn naam en het promotiemateriaal, zoals foto’s en videomateriaal, te gebruiken voor promotie doeleinden. Het promotiemateriaal kan gebruikt worden voor promotie doeleinden zoals referentie op website, een blog, beursmateriaal, etc. Het promotiemateriaal wordt slechts gebruikt ten behoeve van het promotie programma van LIN Videomarketing.
  1. Voor muziek welke in een videoproductie of online uiting wordt gebruikt moet door de opdrachtgever een vergoeding voor de rechten afgedragen worden aan een auteursrechtenorganisatie zoals Buma/Stemra, SENA, Stichting SYNC of een hiermee vergelijkbare organisatie. Opdrachtgever is te allen tijde eindverantwoordelijk voor de registratie, vergoeding en betaling van deze auteursrechten.
  1. De kosten voor afkoop van muziekrechten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte, tenzij anders is vermeld. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. In de LIN Videomarketing is niet verplicht de fysieke bonnen te overhandigen aan opdrachtgever.
  1. In geval van copyrightschending is LIN Videomarketing niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

Artikel 14 Annulering

 1. Een samenwerkingsovereenkomst, kan enkel tussentijds worden geannuleerd indien LIN Videomarketing volledig schadeloos wordt gesteld voor alle reeds gemaakte uren en kosten.
  1. Bij tussentijdse annulering van een samenwerkingsovereenkomst, is opdrachtgever twee vaste maand- of termijnbedragen verschuldigd als vergoeding voor gereserveerde capaciteit en derving van inkomsten.
  1. Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert, is hij verplicht de door LIN Videomarketing reeds gemaakte kosten te vergoeden, en is hij bij wege van schadeloosstelling een bedrag verschuldigd van 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van LIN Videomarketing om volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

1.4.4 Wanneer LIN Videomarketing door technisch falen of overmacht niet in staat is om de productie te voltooien, behoud zowel de opdrachtgever als LIN Videomarketing het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor kunnen door de opdrachtgever geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 15 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met LIN Videomarketing is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  1. Alle geschillen uit of naar aanleiding van door LIN Videomarketing verstrekte offertes en/of met LIN Videomarketing gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechter bevoegd in het Arrondissement Arnhem.
  1. Het vermelde in lid 2 strekt uitsluitend ten behoeve van LIN Videomarketing. LIN

Videomarketing is derhalve te allen tijde gerechtigd zich te wenden tot de Rechter die afgezien van het vermelde in lid 2 bevoegd is.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

 1. LIN Videomarketing behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
  1. Indien LIN Videomarketing in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van LIN Videomarketing geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die LIN Videomarketing tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens LIN Videomarketing
  1. De door LIN Videomarketing bewerkbare ontwerpbestanden blijven en ten alle tijden eigendom van LIN Videomarketing behalve indien anders is overeengekomen met de opdrachtgever en/ of het intellectueel eigendomsrecht werd overgedragen.

Artikel 17 Opslag & verwerking bedrijfs- en persoonsgegevens

 1. LIN Videomarketing verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers, medewerkers, rechtspersonen en toeleveranciers van opdrachtgevers, voor zover deze voor de uitvoering van een opdracht of samenwerkingsovereenkomst van belang zijn. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee rechtspersonen en natuurlijke personen geïdentificeerd kunt worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving.
  1. Met het verstrekken van een opdracht of het overeenkomen van een samenwerkingsovereenkomst geeft opdrachtgever LIN Videomarketing overeenkomst om de benodigde bedrijfs- en persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren, om handelingen te verrichten waartoe LIN Videomarketing wettelijk is verplicht, die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering van LIN Videomarketing en om relevante informatie over producten en/ of diensten af te stemmen op de informatiebehoefte van opdrachtgever, medewerkers en toeleveranciers van opdrachtgevers.
  1. De volgende persoonsgegevens worden door LIN Videomarketing opgeslagen en verwerkt:
 2. Bedrijfsnaam
 3. Afdeling
 4. Geslacht
 5. Voor- en achternaam
 6. Geslacht
 7. Geboortedatum
 8. Adresgegevens
 9. Telefoonnummer
 10. E-mailadres
 11. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een offerte op deze website aan te maken, dienst af te nemen, in correspondentie en/ of telefonisch te vermelden
 12. Locatiegegevens
 13. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 14. Internetbrowser en apparaat type
 15. Bankrekeningnummer
 16. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
 17. BTW-nummer
 18. Bezoek en klikgedrag van bezoekers op Linvideomarketing.nl
 19. Analytische gegevens van YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Google Search Console, Google Analytics en Google Mijn Bedrijf
  1. LIN Videomarketing neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat

hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LIN Videomarketing) tussen zit.

 1. LIN Videomarketing verstrekt uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht of samenwerkingsovereenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als dit door het gebruik van software van derden niet uit te sluiten valt.

Artikel 18: Bewaartermijnen

 1. LIN Videomarketing bewaart je persoonsgegevens indien niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht of samenwerkingsovereenkomst, om te voldoen aan een wettelijke vastgestelde bewaartermijn of om om een optimale bedrijfsvoering te kunnen garanderen. Voor ons privacybeleid verwijzen we je naar onze privacyverklaring.
  1. Van opgeleverd creatief werk blijven de eindversies beschikbaar tot een jaar na datum van oplevering.
  1. Ook de communicatie over projecten op ons platform Basecamp blijft tot een jaar na datum oplevering opvraagbaar in een gearchiveerd project.
  1. Opdrachtgevers krijgen altijd de definitieve gesloten (onbewerkbare) eindversies aangeleverd. Open bestanden verstrekken we alleen op verzoek.
  1. LIN Videomarketing archiveert de open bestanden voor de duur van 3 jaar voor eigen gebruik. Aan het overdragen van deze bestanden zijn kosten verbonden.

Dit kun je verwachten tijdens de strategiesessie